שימו לב!

בית הספר עושה כל מאמץ על מנת לאפשר לכל התלמידים ללמוד את המקצועות המוגברים אותם יבחרו. יחד עם זאת, אין אפשרות להבטיח שכל הבקשות תתמלאנה בשלמותן.

הנהלת ביה”ס שומרת לעצמה את הזכות למנוע צירופי מקצועות מוגברים מסוימים, כפועל יוצא מאילוצי מערכת, מכסת קבוצות, עומס הלמידה האישי.

קבלה למקצוע מוגבר אינה אוטומטית וכרוכה בעמידה בתנאי סף, במבדקי התאמה ובהחלטת ועדת

שיבוץ פדגוגית. בחירה במקצוע מוגבר אינה מבטיחה שיבוץ.

החל משנת הלימודים תשפ"ב, בקשות למעבר כיתה או מקצוע ראשי תשלחנה בפורמט אינטרנטי לבית הספר. המעברים יתקיימו ב- 2 מועדים: לאחר סוכות (ללא בחינה) ולאחר חנוכה (תנאי בחינת השלמת חומר). החלטה סופית למעבר מקצוע ראשי או כיתה בידי הועדה פדגוגית שתמונה לעניין זה.

לימודים במסגרת מקצוע ראשי 3 כרוכים בתשלום. עבור תוספת יח"ל יגבה תשלום בכל שנת לימודים. במקרה של עזיבת התלמיד את המקצוע הגביה לא תופסק באותה שנת לימודים. במספר מגמות ראשי 2/1 יגבה תשלום עבור פעילויות מיוחדות.

פתיחת קבוצת לימוד במקצוע ראשי מותנית במספר מינימלי של תלמידים.

המעברים לאחר פתיחת שנת הלימודים ועד למועד הקובע ברבעון הראשון – תלויים במכסת התלמידים בקבוצות הלימוד, בהשלמת החומר ועמידה בדרישות הסף. לא רצוי לשנות מקצוע מוגבר במהלך שנת הלימודים.

שיבוץ ע"פ בחירה ללא עמידה בתנאי הקבלה של רמת מתמטיקה לא מאפשר כניסה למקצועות בחירה שבהם יש תנאי סף במתמטיקה.