חוקת הזכאות החדשה

בהתאם להחלטת משרד החינוך החל משנת תשע”ה, לומדים התלמידים על פי הנחיות חוקת זכאות חדשה כתנאי לקבלת תעודת בגרות. תוקף ההוראות- 1.9.2014.

מטרת ההנחיות החדשות להתוות מסגרת התנהלות בחטיבה העליונה המאפשרת שיח פדגוגי וערכי, שינוי וגיוון בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה.

חמישה חלקים עיקריים מהווים את עיקרי חוקת הזכאות החדשה:

א . תכנית הלמידה וההבחנות. בכל מקצוע נקבע חלק מהחומר (30% בד”כ) כחלק שבו יש לבית הספר עצמאות להגדיר את החומר/לפתח יחידות הוראה ייחודיות/לפתח דרכי הערכה המכוונות למגוון כישורים ונטיות.

במסגרת למידה זו מושם דגש על הגברת למידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית, ובהתאמה למיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה- 21, לצרכי החברה ולאופי הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

הלמידה מכוונת להיות רלוונטית ובעלת ערך ללומד, מגבירה את מעורבותו של התלמיד בתהליך ואת שיתופו בהבניית הידע.

בית הספר קובע את הדרכים והמרכיבים של ההערכה בכל מקצוע. מבנה הערכה, המחוון, ומדגם עבודות מועברים למשרד החינוך. בסיום התהליך הלימודי נשלחים ציוניהם של כלל התלמידים למשרד החינוך.

בכתה יוד תלמידינו לומדים ומסיימים את מסגרת 30% במקצועות הליבה – לשון, תנ”ך וספרות.

בשאר מקצועות הליבה ובמקצועות המוגברים, על פי פריסה שנקבעה בבית הספר, לומדים התלמידים את מסגרת ה- 30% בכל מקצוע במהלך י’, י”א, י”ב.

במקצועות הלימוד השונים, נבחנים התלמידים בבחינת בגרות על יתרת 70% מחומר הלימוד על פי מפרט לימודים המפורסם על ידי מפמ”ר המקצוע (מפקח מקצוע ראשי).

ברוב המקצועות בחינת הבגרות היא בחינה בגרות “חיצונית” בשאלונים הנכתבים על ידי משרד החינוך.

ב . מספר אירועי בחינות הבגרות הופחת.

* לא מתקיימות בחינות בגרות “חיצוניות” בכתה יוד.

* בכל אחד ממקצועות הליבה בהם מתקיימת הערכה חיצונית, מתקיים אירוע בחינה אחד בלבד.

למעט מתמטיקה ואנגלית – שבהם מתקיימים שני אירועי בחינה.

ג . חינוך למעורבות חברתית מבוסס על תכנית חינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.

התכנית מתפרסת על פני 3 שנים. התכנית תורמת לטיפוח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה חברתית. בשכבות יוד, י”א ו-י”ב חייב התלמיד ל 30- שעות בכל שכבה (סה”כ 90 שעות) בהתנסות קבוצתית חברתית. בבית בירם פותחה תכנית סמינרים ייחודית לכל שכבה, העוסקת בתחומים חברתיים שונים. חובת התלמידים להשתתף בכל אחד מהסמינרים.

במקביל, בכתה יוד (60 שעות) ובכתה י”א (30 שעות) על התלמיד להקדיש מזמנו להתנסות מעשית, לתרומה ולמעורבות פרטנית בקהילה.

ד. לימודי המדעים הם מרכיב בסיס הנדרש להשכלתו של התלמיד. כל תלמיד שאינו בוחר ללמוד שני מקצועות מדעיים מוגברים – כימיה, ביולוגיה, ביו’ רפואית, מדעי הבריאות, מדעי המחשב, הנדסת מערכות ופיזיקה – ילמד בכיתה יוד מקצוע “מדעים”. נדרש ציון חיובי.

ה . חובת לימודי השכלה כללית בכתה יוד.

בבית בירם לומדים תלמידי שכבת יוד מחצית שנה מחשבת ישראל או סוגיות אזרחיות, מחצית שנה ערבית מדוברת, וגם חינוך פיננסי. הציונים נשלחים בסיום כיתה י’ למשרד החינוך תחת אשכולות לימודי חברה, רוח, תרבות, מורשת, שפות וכו’. נדרשים ציונים חיוביים.